Nieuws

Publicaties van VisAdvies online

9/7/2007 Vanaf heden is een gedeelte van de publicaties van VisAdvies te downloaden vanaf de website. De rapporten en artikelen zijn in PDF-formaat beschikbaar op de pagina Publicaties van VisAdvies. Lees meer...

Migratie van schieraal in het Rijnsysteem

1/5/2007 Bij VisAdvies worden momenteel gegevens uitgewerkt die beschikbaar zijn gekomen na een drietal jaren schieralen merken in Duitsland. Doel van dit onderzoek is te bekijken welke route deze dieren afleggen tijdens hun migratie naar zee. Lees meer...

Steurvangst in het Benedenrivierengebied

13/12/2006 In het benedenrivierengebied is op 4 december 2006 een steur gevangen. De beroepsvisser trof de vis aan tijdens het binnenhalen van één van zijn kieuwnetten. Gelukkig was de vis al enigszins vermoeid en kostte het niet al te veel moeite om de vis binnen te halen. Hierdoor hebben de vis en beroepsvisser geen schade over gehouden aan de kennismaking met elkaar. Lees meer...

Visstandbemonstering wateren van Delfland

25/9/2006 Vanaf eind september t/m half oktober zal VisAdvies in opdracht van het Hoogheemraadschap visstandbemonsteringen uitvoeren in Delflands wateren. Gekeken wordt welke soorten er voorkomen en hoe de leeftijdsopbouw en de abundantie van de verschillende vissoorten is. Hoe meer soorten er aanwezig zijn, hoe hoger de waterkwaliteit. Lees meer...

Vistelling Bovenmark 2006

24/8/2006 In samenwerking met het Waterschap de Brabantse Delta, heeft VisAdvies in het voorjaar van 2005 met succes een geautomatiseerde vistelling in Nederland geïntroduceerd. In 2006 is deze zogenaamde FishCounter wederom ingezet om de vismigratie door de vispassage bij de Bieberg Bovenmark te volgen. Lees meer...

Herstel van vismigratie als onderdeel van'Altijd Goed' maatregelen

30/6/2006 VisAdvies BV heeft in opdracht van Royal Haskoning en Waterschap de Brabantse Delta een studie uitgevoerd naar de huidige barrières voor vismigratie in het stroomgebied van het waterschap. Lees meer...

Advies verbinden van paai- en opgroeigebied Uivermeertjes, Druten

26/5/2006 Voortplantings- en opgroeimogelijkheden voor vis in de zandwinplas de Uivermeertjes zijn beperkt aanwezig. Dit uit zich in een zeer onregelmatige populatieopbouw waarin meerdere jaarklassen compleet ontbreken. Door middel van inrichtingsmaatregelen kan hier mogelijk een oplossing voor gevonden worden. Echter, de mogelijkheden voor oeverinrichting zijn beperkt. Lees meer...

Steurvangst in het Hollands Diep

22/5/2006 In het Hollands Diep is door V.O.F. Visserijbedrijf De Visser uit Klundert een respectabele steur gevangen. De vis werd op donderdag 18 mei aangetroffen in een grote fuik en zorgde aldaar voor nogal wat kabaal. Lees meer...

Visstand bij electriciteitcentrales

10/4/2006 Eind 2005 is door VisAdvies onderzoek verricht naar de visstand in de aan- en afvoerkanalen van twee elektriciteitscentrales aan de Maas – de Clauscentrale en de Willem-Alexandercentrale-, in opdracht van RWS-RIZA. Lees meer...

Vispassages onder de loep genomen

23/2/2006 In het najaar van 2005 heeft VisAdvies in opdracht van het Waterschap Aa en Maas de vispassages in hun beheersgebied onderzocht op hun functioneren voor de voorkomende beekvissen. Het waterschap laat dit doen in het kader van de monitoring van inrichtingsprojecten. Lees meer...

Pagina's