Evaluatie vispassages Aa en Maas, februari 2006

Projectnummer: 
VA2005_02

In het najaar van 2005 heeft VisAdvies in opdracht van het Waterschap Aa en Maas de vispassages in hun beheersgebied onderzocht op hun functioneren voor de voorkomende beekvissen. Het waterschap laat dit doen in het kader van de monitoring van inrichtingsprojecten.

Hiervoor heeft VisAdvies een rekenmodel ontwikkeld waarbij op basis van metingen in de vispassage een uitspraak kan worden gedaan welke vissoorten de passage kunnen passeren. Zaken als stroomsnelheid, waterdiepte, situering van de uitmonding zijn in het veld gemeten en vervolgens getoetst aan de criteria van vissen.

Uit het onderzoek bleek dat op een aantal punten de vispassages moesten worden aangepast. Het waterschap gaat hiermee aan de slag, om zo de passeerbaarheid van de vispassages voor de in het gebied voorkomende vissoorten te verbeteren.

Het project is opgesplitst in twee fasen. In de eerste fase is de technische evaluatie van bestaande vispassages uitgevoerd. In de tweede fase zal monitoring van daadwerkelijke passage van vis worden uitgevoerd.

 

.

Meer publicaties