Gemalen of vermalen worden. Onderzoek naar de visvriendelijkheid van 26 gemalen.

Projectnummer: 
VA2009_33

De laatste jaren neemt de belangstelling voor vis, het verbeteren van de visstand envismigratie flink toe. Dat is vooral het gevolg van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze richtlijn verplicht lidstaten (i.c. waterbeheerders) ecologische doelen voor hun oppervlaktewateren op te stellen en te realiseren. Deze doelen moeten zij formuleren voor algen, waterplanten en macrofauna, maar ook voor soorten en aantallen vissen die horen bij een ecologisch goed functionerend watersysteem. Als de huidige visstand niet voldoet aan de gestelde doelen, moeten waterbeheerders maatregelen nemen.

Het grote aantal waterstaatkundige kunstwerken in Nederland vormt een barrière voor een goede visstand. Een van de mogelijkheden om de visstand te verbeteren is dan ook het verbeteren van vismigratie door het passeerbaar maken van stuwen en gemalen. Zodoende kunnen potentiële leefgebieden worden ontsloten. Naast het verbeteren van de migratiemogelijkheden voor vissen, is ook diervriendelijkheid een drijfveer om gemalen aan te passen.

    

 

 

 

 

 

 

Voordat gemalen worden aangepast of vervangen, is het belangrijk voldoende inzicht te hebben in de exacte schade die de opvoerwerktuigen in de gemalen (pompen, vijzels e.d.) aan passerende vissen veroorzaken. Ook is het nodig om te kijken welke visveilige alternatieven er zijn en hoe effectief die zijn.

STOWA heeft met het oog hierop een groot onderzoek uit laten voeren om meer inzicht te krijgen in de mate waarin stroomafwaartse vismigratie mogelijk is door opvoerwerken en in de schade die individuele vissen kunnen oplopen bij het passeren van de in deze opvoerwerken aanwezigen opvoerwerktuigen: diverse typen vijzels en pompen.
              
Klik hier om het gehele rapport te bekijken.
 

.

Meer publicaties