Kaderrichtlijn Water (KRW)

In het jaar 2000 heeft het Europese parlement samen met de raad van de Europese Unie de Europese Kaderrichtlijn Water vastgesteld. Het doel van de Kaderrichtlijn Water is: de vaststelling van een kader voor de bescherming van oppervlaktewater, overgangswater, kustwater en grondwater (zowel zoet als zout, zowel oppervlakte- als grondwater, zowel kwaliteit als kwantiteit). De KRW richt zich op waterkwaliteit, bescherming en duurzaam gebruik van water, maar ook op het tegengaan van droogtes en overstromingen. De uit te voeren maatregelen moeten er toe leiden dat het oppervlaktewater, inclusief het kustwater, en het grondwater in de stroomgebieddistricten ‘in een goede toestand’ verkeert, en dat deze status behouden blijft. Dit geldt zowel voor de chemische als de ecologische waterkwaliteit.

Vis is een van de kwaliteitselementen bij de beoordeling van de toestand van de wateren. De status van de wateren wordt bepaald aan de hand van maatlatten. Om iets over de toestand van de vispopulatie te kunnen zeggen, zal deze eerst bemonsterd moeten worden. 

 

 

 

 

 

 

 

Wat kunnen wij voor u betekenen
Wij voeren KRW-onderzoeken uit op zowel grote, kleine, ondiepe als diepe wateren. Voor het afvissen van oevers wordt gebruikt gemaakt van elektrovisserij, de zegen en kuil worden in het openwater ingezet. Daarnaast beschikt VisAdvies als enige partij in Nederland over wetenschappelijke sonar apparatuur (SIMRAD EK 60) waarmee een geldige en goed onderbouwde bestandschatting wordt gemaakt in diepe wateren (>2 meter). Met de sonar kan geen onderscheidt worden gemaakt in vissoorten, daarom wordt het elektrovisapparaat, zegen en de kuil ingezet om de vissoortensamenstelling in kaart te brengen. Aan de hand van de resultaten kunnen wij u adviseren in welke fase uw water verkeerd aan de hand van de KRW-maatlatten.  

Neem voor meer informatie contact op met onze medewerkers.