Advies verbinden van paai- en opgroeigebied Uivermeertjes, Druten

Voortplantings- en opgroeimogelijkheden voor vis in de zandwinplas de Uivermeertjes zijn beperkt aanwezig. Dit uit zich in een zeer onregelmatige populatieopbouw waarin meerdere jaarklassen compleet ontbreken.

Door middel van inrichtingsmaatregelen kan hier mogelijk een oplossing voor gevonden worden. Echter, de mogelijkheden voor oeverinrichting zijn beperkt. Daarom is het idee geopperd de plas in verbinding te stellen met het naastliggende peilgebied.

De hier aanwezige schouwsloten kunnen goed functioneren als opgroeigebied voor jonge vis maar hebben juist beperkingen voor grote vis, vooral in de wintermaanden wanneer het waterpeil verlaagd wordt.Door het in verbinding stellen van de plas met de poldersloten kunnen beide systemen elkaar ondersteunen.

In opdracht van de Stichting de Uivermeertjes heeft VisAdvies dit idee verder uitgewerkt in een concreet voorstel. Het ontwerp bestaat uit een vispassage die de Uivermeertjes verbindt met het poldergebied. Naast de aanleg van een vispassage wordt voorgesteld om een nieuw in te richten gebied aan de noord-westzijde ook onderdeel te laten uitmaken van de oplossing. Het areaal paai- en opgroeigebied wordt daarmee vergroot.

Bekijk de publicatie 'Verbinding paai- en opgroeigebied Uivermeertjes'

Voor meer informatie over dit project kunt u terecht bij Martin Kroes (kroes@VisAdvies.nl).

.