Nieuws

Bemonstering nieuwe vispassage Borgharen

10/10/2008 In het voorjaar van 2008 is de, recentelijk nieuw aangelegde, vispassage bij Borgharen gedurende 13 weken bemonsterd met een monitoringsfuik. De fuik werd wekelijks op maandag geplaatst. Elke woensdag en vrijdag werd de fuik gelicht en vrijdag werd deze verwijderd om vrije vismigratie te garanderen. Lees meer...

Reddingsactie beschermde vissoorten in Heusden

2/10/2008 In Heusden zullen in het najaar van 2008 een aantal watergangen gebaggerd worden. Uit vooronderzoek, uitgevoerd door VisAdvies, bleek dat er in een aantal van deze watergangen beschermde (flora- en faunawet) vissoorten voorkomen: de kleine modderkruiper en de bittervoorn. Lees meer...

VisAdvies adviseert Chinezen bij vispassage in Wu-River

1/10/2008 In opdracht van de bouwdienst van Rijkswaterstaat en het Wereld Natuur Fonds is VisAdvies gevraagd advies te geven bij het ontwerpen en het aanleggen van een geschikte vispassage bij de Pengshui Dam in de Wu rivier, een zijrivier van de Yangtze. Lees meer...

Nederland leeft met…vismigratie

10/3/2008 De visstand is binnen de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) een van de biologische kwaliteitsparameters. De KRW vraagt waterbeheerders om de doelen en maatregelen af te leiden voor de visstand. Lees meer...

Op de vin gevolgd....

29/2/2008 Tijdens de jaarlijkse migratiegolven van schieralen (augustus - december) vanuit polders, boezemwateren en meren via de grote rivieren naar zee en tenslotte naar de Sargassozee moeten deze vissen vele door de mens aangelegde kunstwerken passeren. Tijdens de passage van gemalen, waterkrachtcentrales (WKC’ s) en stuwen lopen ze grote risico’s op beschadiging of zelfs om te worden gedood. Lees meer...

Publicaties van VisAdvies online

9/7/2007 Vanaf heden is een gedeelte van de publicaties van VisAdvies te downloaden vanaf de website. De rapporten en artikelen zijn in PDF-formaat beschikbaar op de pagina Publicaties van VisAdvies. Lees meer...

Migratie van schieraal in het Rijnsysteem

1/5/2007 Bij VisAdvies worden momenteel gegevens uitgewerkt die beschikbaar zijn gekomen na een drietal jaren schieralen merken in Duitsland. Doel van dit onderzoek is te bekijken welke route deze dieren afleggen tijdens hun migratie naar zee. Lees meer...

Steurvangst in het Benedenrivierengebied

13/12/2006 In het benedenrivierengebied is op 4 december 2006 een steur gevangen. De beroepsvisser trof de vis aan tijdens het binnenhalen van één van zijn kieuwnetten. Gelukkig was de vis al enigszins vermoeid en kostte het niet al te veel moeite om de vis binnen te halen. Hierdoor hebben de vis en beroepsvisser geen schade over gehouden aan de kennismaking met elkaar. Lees meer...

Visstandbemonstering wateren van Delfland

25/9/2006 Vanaf eind september t/m half oktober zal VisAdvies in opdracht van het Hoogheemraadschap visstandbemonsteringen uitvoeren in Delflands wateren. Gekeken wordt welke soorten er voorkomen en hoe de leeftijdsopbouw en de abundantie van de verschillende vissoorten is. Hoe meer soorten er aanwezig zijn, hoe hoger de waterkwaliteit. Lees meer...

Vistelling Bovenmark 2006

24/8/2006 In samenwerking met het Waterschap de Brabantse Delta, heeft VisAdvies in het voorjaar van 2005 met succes een geautomatiseerde vistelling in Nederland geïntroduceerd. In 2006 is deze zogenaamde FishCounter wederom ingezet om de vismigratie door de vispassage bij de Bieberg Bovenmark te volgen. Lees meer...

Pagina's