Beleidsvisie op vissen

Projectnummer: 
VA2006_13
Bestand(en): 

Beleidsvisie op vissen voor het gebied van Waterschap Brabantse Delta, opgesteld in opdracht van Royal Haskoning. 

Download het document

Toelichting
'Altijd Goed' Maatregelen zijn maatregelen die een impact hebben op een groot stuk van het stroomgebied, dus met een sterk effect. Ze lopen vooruit op maatregelen die moeten worden genomen om de doelstellingen van de Kader Richtlijn Water te kunnen behalen.

Het opheffen van barrières voor de migratie van vissen in voorheen vrij optrekbare rivieren of beken, zijn te beschouwen als 'Altijd Goed' Maatregelen. VisAdvies BV heeft in opdracht van Royal Haskoning en Waterschap de Brabantse Delta een studie uitgevoerd naar de huidige barrières voor vismigratie in het stroomgebied van het waterschap.

De studie bestond uit een visie op vismigratie voor voldoende uitwisseling van het hoofdsysteem met het regionale systeem (stromende wateren en de polders); dit betreft in principe uit oogpunt van de kaderrichtlijn water een heroriëntatie op de aangewezen viswateren volgens het huidige provinciale waterhuishoudingsplan.

Specifiek zijn ook bepaalde wateren aangewezen die vanuit het huidige beleid alleen de functie ecologische verbindingszone hebben. Daarnaast zijn criteria voor voldoende habitateisen voor lokale waterlichamen (voor de grootte van leefgebieden van 'geïsoleerde' systemen, wijze van inbedding van paai- en opgroeigebieden en dergelijke) weergegeven.

.

Meer publicaties

Pagina's