Inventarisatie beschermde soorten Hoogeveen

Projectnummer: 
VA2008_10
Toepassing(en): 

Op verzoek van Tijhuis Ingenieurs BV heeft VisAdvies BV onderzoek gedaan naar de visfauna in 39 verschillende watervakken in Hoogeveen. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van op stapel staande baggerwerkzaamheden die gepland staan voor deze watervakken. Het onderzoek was noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de eisen van de Flora- en faunawet Onderhavige rapportage geeft een verslag van de resultaten van het visonderzoek. Tijhuis Ingenieurs BV verzorgt de begeleiding van baggerwerkzaamheden voor de Gemeente Hoogeveen en Waterschap Reest en Wieden. Hiervoor dient vooraf een “vistoets” te worden afgenomen. Het gaat om de watergangen in de omgeving Hoogeveen met een totale lengte van ongeveer 16 km. De wateren zijn allemaal stilstaand en liggen in polders of in stedelijk gebied. Baggerwerkzaamheden staan gepland na de zomer, maar in verband met eventuele ontheffingaanvraag is de toets zo snel mogelijk uitgevoerd.

.

Meer publicaties

Pagina's